Statut

Bydgoskiego Stowarzyszenia Matematycznego „Kangur”

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Bydgoskie Stowarzyszenie Matematyczne „Kangur”, w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz, a terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2017, poz. 1393 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecz-nej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
ROZDZIAŁ II CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
 1. Celem Stowarzyszenia jest:
 1. organizacja Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny na terenie regionu bydgoskiego,
 2. koordynacja konkursu Liga Zadaniowa na terenie Bydgoszczy i okolic,
 3. upowszechnianie wiedzy matematycznej,
 4. dbałość o wszechstronny intelektualny rozwój dzieci i młodzieży.
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:
 1. porozumienie o współpracy z organizacją zajmującą się upowszechnia-niem idei i celów Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny, mającą siedzibę na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 2. popularyzację idei Konkursu,
 3. coroczne organizowanie konkursu Kangur Matematyczny w regionie bydgoskim, zgodnie z jego regulaminem,
 4. coroczne organizowanie konkursu Liga Zadaniowa, zgodnie z jego regulaminem,
 5. organizowanie i prowadzenie wycieczek, obozów i kolonii krajowych i zagranicznych jako formy nagrody dla laureatów konkursów,
 6. przyznawanie nagród rzeczowych laureatom i wyróżnionym uczestnikom konkursów,
 7. roztaczanie opieki nad uczniami uzdolnionymi matematycznie,
 8. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zaintereso-wanymi działalnością Stowarzyszenia,
 9. organizowanie kursów, warsztatów, wystaw, pokazów, odczytów, dysku-sji, sympozjów, seminariów itp.,
 10. współpracę z władzami uczelni wyższych i innych szkół, z organami ad-ministracji państwowej i samorządowej oraz ze środkami masowego przekazu.
ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
 1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
 2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.
 6. Członek zwyczajny ma prawo do:
 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia lub organizacji o podobnym profilu działania,
 4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
 1. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek,
 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego pra-wa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym
  w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń.
 3. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 4. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 1. pisemnej deklaracji złożonej na ręce Zarządu,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzy-szenia,
 • z powodu notorycznego uchylania się od pracy w Stowarzyszeniu,
 • z powodu braku uiszczania składek za okres pół roku,
 • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje prawo od-wołania się do Walnego Zebrania Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja władz wybieralnych trwa dwa lata, a ich wybór, dokonywany przez Walne Zgromadzenie Członków, odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zebrani mogą uchwalić przeprowadzenie w danej sprawie głosowania tajnego.

Walne Zgromadzenie Członków

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje
  do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalania zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie budżetu,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Sto-warzyszenia lub jego władze,
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

ZARZĄD

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 2 do 3 osób, w tym prezesa oraz wiceprezesa. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków.

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, w tym przewodniczącego oraz od jednego do dwóch członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
ROZDZIAŁ V MAJĄTEK I FUNDUSZE
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków i zapisów,
  3. dotacji i ofiarności publicznej,
  4. wpływów z działalności statutowej,
  5. opłat za udział w konkursie.
 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzy-szenia podejmuje Zarząd.
 4. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i do zaciągania zobowią-zań majątkowych upoważnieni są: prezes lub wiceprezes Zarządu jednoo-sobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
 5. Wszystkie dochody Stowarzyszenia przeznacza się na realizację jego zadań statutowych.
ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Sto-warzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
ROZDZIAŁ VII PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
 1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.
 2. W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dn. 07.04. 1989. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017, poz. 1393 z późn. zm.).